Cenník účtovných prác a služieb

Cena sa stanovuje vždy na základe dohody a podľa individuálnych podmienok účtovnej jednotky s prihliadnutím na celkovú náročnosť vedenia účtovnej evidencie, stav v akom sú doklady pripravené na spracovanie, rozsah účtovných dokladov, iné špecifiká vedenia účtovnej agendy klienta, pri vedení mzdovej agendy sa prihliada na počet zamestnancov, typy uzatvorených pracovno-právnych vzťahov a pod.

V prípade záujmu a ďalších otázok, nás prosím kontaktujte.