Podvojné účtovníctvo, vedenie podvojného účtovníctva

Ponúkame Vám vedeni vedenie podvojného účtovníctva: účtovný denník, hlavná kniha, pokladničná kniha, pohľadávky a záväzky, majetok, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, DPH, DPPO

V oblasti podvojného účtovníctva poskytujeme:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • kontrola účtovníctva
 • vypracovanie riadnej, prípadne mimoriadnej účtovnej uzávierky klienta