Dane, spracovanie daňových priznaní, daňové poradenstvo

Našou ambíciou je ponúknuť Vám viaceré alternatívy riešení problémov v oblasti daní pri súčasnom dodržaní všetkých zákonných pravidiel a morálnych zásad. Daňovú problematiku posudzujeme komplexne a v súvislostiach. Praktické skúsenosti a teoretické znalosti využívame pri hľadaní efektívnych riešení pri daňovej optimalizácii.

Daňové priznania

V tejto oblasti ponúkame priebežnú optimalizáciu základu dane, minimalizáciu daňového zaťaženia klienta pri použití legálnych prostriedkov.

  • vedenie potrebných evidencií a vypracovanie daňových priznaní k jednotlivým druhom daní
  • zastupovanie klienta na základe splnomocnenia pri správe daní pred daňovým orgánmi
  • aplikáciu ustanovení zákona o správe daní, výkon právnych úkonov s tým spojených
  • aplikáciu ustanovení medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade riešení daňovej problematiky klienta vo vzťahu k zahraničiu
  • aplikáciu právnych noriem a rozhodnutí orgánov EÚ

Daňové poradenstvo

Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.

  • poradenskú činnosť a upozorňovanie klienta na povinnosti vyplývajúce zo zmien v legislatíve upravujúcej oblasť účtovníctva, daní, obchodného a pracovného práva
  • správu účtovného a mzdového softvéru, analýzu funkčnosti a konzultácie pri výbere vhodného softvéru
  • tvorbu vnútorných kontrolných systémov, popis vnútorných procesov a tvorbu vnútropodnikových smerníc pre oblasť účtovníctva a daní
  • ekonomické prepočty obchodného zámeru klienta, súčinnosť pri schvaľovaní bankových úverov a leasingového financovania, priebežný reporting pre financujúce banky
  • výkon nezávislej fyzickej inventarizácie dlhodobého majetku a zásob klienta a spracovanie výstupov z tejto inventarizácie.