Vedenie všetkej potrebnej mzdovej evidencie, vystavovanie pracovných zmlúv a rôznych potvrdení pre zamestnancov.

V oblasti miezd a personalistiky zabezpečíme:

  • výpočet a spracovanie miezd
  • tlač, rozdelenie a zakladanie výplatných údajov na mzdových lísktoch
  • vypracovanie vyhlásenia k dani zo závislej činnosti
  • výkazy do sociálnej a zdravotných poisťovní
  • spracovanie rekapitulácie miezd vrátane podkladov pre mesačné zaúčtovanie
  • vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a odvodov do poistných fondov
  • vypracovanie štvrťročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • výpočet priemernej mzdy pre pracovno-právne účely
  • spracovanie tzv. „diskrétnych miezd“, v prípade potreby klienta u vybraných pracovníkov (napr. manažmentu).