Akreditovaný vzdelávací program - účtovníctvo cez RE-PAS

Ponúkame vám akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania "Účtovník" akreditovaný Ministerstvom školstva SR, číslo POA: 1753/2016/39/1, ktorý e možné absolvovať ako celok, alebo je možné si vzbrať z troch rôznych modulov:

 • Jednoduché účtovníctvo - 60 hodín,
 • Podvojné účtovníctvo 140 hodín
 • Mzdy a personalistika - 50 hodín
  kurzy je možné absolvovať aj spoločne (info vo vzdelávacom cente)

Úspešný absolventi po záverečnej skúšk získajú "Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Vzdelávacia spoločnosť Suniver s.r.o. je taktiež členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Ponuka vzdelávacích kurzov

Názov modulu Predmet vzdelávania trvanie kurzu Cena RE-PAS Cena Číslo akreditácie
Modul 1 Jednoduché účtovníctvo 60 hodín Zdarma 230 € 1753/2016/39/1
Modul 2 Podvojné účtovníctvo 140 hodín Zdarma 490 € 1753/2016/39/1
Modul 3 Mzdy a personalistika 50 hodín Zdarma 220 € 1753/2016/39/1
Modul 1,2,3 Účtovník komplet 250 hodín Zdarma 900 €  

Organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu

 1. Pridelená akreditácia MŠ SR - 1753/2016/39/1
  Úspešní absolventi po záverečnej skúške získajú „OSVEDČENIE o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou“.
 2.  Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kurz, keď minimálny počet účastníkov v danom vzdelávacom programe nedosiahne počet potrebný pre otvorenie kurzu. Prihlásení záujemci  budú o zrušení realizácie informovaní a už zaplatené účastnícke poplatky budú vrátené.
 3.  Aby bolo možné vzdelávanie považované za úspešné, je potrebné absolvovať 80 % z hodín akreditovaného vzdelávacieho programu, čo je podmienkou možnosti vykonať záverečnú skúšku a po jej úspešnom absolvovaní  aj získania osvedčenia.
 4.  Vzdelávacia spoločnosť spracúva osobné údaje účastníka odborného kurzu v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 5.  Vzdelávacia spoločnosť vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a iným všeobecne záväzným predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 6.  Účastnícky poplatok je možné zaplatiť
  • prevodným príkazom na účet:
   IBAN: SK1209000000000310900792
   variabilný symbol: 2016
   konštantný symbol: 0308
   poznámka: meno + priezvisko
  • ako je možné účastnícky poplatok zaplatiť v hotovosti pri otvorení kurzu
  • Poprípade je možné dohodnúť platbu na splátky
 7. Daňový doklad účastník kurzu obdrží pri ukončení kurzu.

Predpokladaný termíny najbližších kurzov REPAS+: (preplatený úradom práce)

 • 15.03.2019 - Účtovník komplet - Čadca - Matičné námestie oproti Úradu práce - REPAS+ ZDARMA 
 • 15.04.2019 - Účtovník komplet - Čadca - Matičné námestie oproti Úradu práce - REPAS+ ZDARMA
 • 15.05.2019 - Účtovník komplet - Čadca - Matičné námestie oproti Úradu práce - REPAS+ ZDARMA

Požiadavky na rekvalifikáciu v rámci programu REPAS+

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny musí spľňať požiadavky, ktoré presne stanovuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej internetovej stránke: Podmienky RE-PAS.


Prihlášky na kurzy:

Prihlášku v sekcii prílohy je potrebné si uložiť do vášho PC, vytlačiť, vyplniť a priniesť do vzdelávacieho centra.


Prílohy