Akreditovaný vzdelávací program - ú?tovníctvo cez RE-PAS

Ponúkame vám akreditovaný vzdelávací program ?alšieho vzdelávania "Ú?tovník" akreditovaný Ministerstvom školstva SR, ?íslo POA: 1753/2021/28/1, ktorý e možné absolvova? ako celok, alebo je možné si vybra? z troch rôznych modulov:

 • Jednoduché ú?tovníctvo - 54 hodín,
 • Podvojné ú?tovníctvo 140 hodín
 • Mzdy a personalistika - 56 hodín
  kurzy je možné absolvova? aj spolo?ne (info vo vzdelávacom cente)

Úspešný absolventi po závere?nej skúšk získajú "Osved?enie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos?ou.

Vzdelávacia spolo?nos? Suniver s.r.o. je taktiež ?lenom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Ponuka vzdelávacích kurzov

Názov modulu Predmet vzdelávania trvanie kurzu Cena RE-PAS+ Cena ?íslo akreditácie
Modul 1 Jednoduché ú?tovníctvo 54 hodín Zdarma 230 € 1753/2016/39/1
Modul 2 Podvojné ú?tovníctvo 140 hodín Zdarma 490 € 1753/2016/39/1
Modul 3 Mzdy a personalistika 56 hodín Zdarma 220 € 1753/2016/39/1
Modul 1,2,3 Ú?tovník komplet 250 hodín Zdarma 850€  

Organizovanie akreditovaného vzdelávacieho programu

 1. Pridelená akreditácia MŠ SR - 1753/2021/28/1
  Úspešní absolventi po závere?nej skúške získajú „OSVED?ENIE o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos?ou“.
 2.  Organizátor si vyhradzuje právo zruši? kurz, ke? minimálny po?et ú?astníkov v danom vzdelávacom programe nedosiahne po?et potrebný pre otvorenie kurzu. Prihlásení záujemci  budú o zrušení realizácie informovaní a už zaplatené ú?astnícke poplatky budú vrátené.
 3.  Aby bolo možné vzdelávanie považované za úspešné, je potrebné absolvova? 80 % z hodín akreditovaného vzdelávacieho programu, ?o je podmienkou možnosti vykona? závere?nú skúšku a po jej úspešnom absolvovaní  aj získania osved?enia.
 4.  Vzdelávacia spolo?nost spracúva osobné údaje ú?astníka odborného kurzu v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne ?íslo.
 5.  Vzdelávacia spolo?nos? vyhlasuje, že bude spracúva? osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude kona? spôsobom, ktorý neodporuje zákonu ?. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ?. 84/2014 Z.z. a iným všeobecne záväzným predpisom a ani ich nebude obchádza?.
 6.  Ú?astnícky poplatok je možné zaplati?
  • prevodným príkazom na ú?et:
   IBAN: SK12 0900 0000 0003 1090 0792
   variabilný symbol: rok uskuto?nenia kurzu
   konštantný symbol: 0308
   poznámka: meno + priezvisko
  • taktiež je možné ú?astnícky poplatok zaplati? v hotovosti pri ukon?ení kurzu
  • Poprípade je možné dohodnú? platbu na splátky
 7. Da?ový doklad ú?astník kurzu obdrží pri ukon?ení kurzu.

Predpokladaný termíny najbližších kurzov REPAS+, NESTRA? PRÁCU - VZDELÁVAJ SA: (preplatený úradom práce)

 • MÁJ 2023- Ú?tovník komplet - ?adca - Mati?né námestie oproti Úradu práce - REPAS+, NESTRA? PRÁCU - VZDELÁVAJ SA ZDARMA 
 • JÚL 2023 - Ú?tovník komplet - ?adca - Mati?né námestie oproti Úradu práce - REPAS+, NESTRA? PRÁCU-  VZDELÁVAJ SA ZDARMA
 • Termíny sú len predpokladané, všetko závisí od po?tu záujemcov o kurz.
  Prihlasova? na kurzy sa môžete priebežne na tel. ?ísle 041/433 4582, 0904 045 729 alebo emailom na suniver@suniver.sk
  Pre viac informácií o našich kurzoch nás kontaktujte na tel. ?ísle 041/433 4582, 0904 045 729 alebo emailom na suniver@suniver.sk

Požiadavky na rekvalifikáciu v rámci programu REPAS+

Uchádza? o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny musí sp??a? požiadavky, ktoré presne stanovuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej internetovej stránke: Podmienky RE-PAS.

Uoz by mal by? evidovaný k dátumu podania žiadosti o príspevok v rámci projektu REPAS+ minimálne 3 mesiace.

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu NESTRA? PRÁCU - VZDELÁVAJ SA

Záujemca (zamestnaný, materká dovolenka, rodi?ovská dovolenka, študent, dôchodca) o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny môže získa? na základe projektu Nestra? prácu - vzdelávaj sa príspevok na vzdelávanie, podmienky získania príspevku sú uvedené na internetovej stránke: Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestra? prácu - vzdelávaj sa > ÚPSVaR (gov.sk)

Zoz musí predloži? žiados? o získanie príspevku cez štátny projekt Nestra? prácu - vzdelávaj sa minimálne 21 dní pred za?iatkom kurzu.


Prihlášky na kurzy:

Prihlášku v sekcii prílohy je potrebné si uloži? do vášho PC, vytla?i?, vyplni? a prinies? do vzdelávacieho centra.


Prílohy